Βιομηχανικός Κλιματισμός και Ψύξη

Η βασική τεχνογνωσία της εταιρείας BCT είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων HVAC και ψύξης για βιομηχανικούς σκοπούς.

Έχοντας αναπτύξει πολλές λύσεις για σχεδόν όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, η BCT διαθέτει ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία για να παρέχει:

Έλεγχος θερμοκρασίας και χειρισμός απαγωγής θερμότητας

Έλεγχος υγρασίας

Αερισμός για την κάλυψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών απαιτήσεων

Έλεγχος πτητικών παραγόντων

Έλεγχος παραγωγής σωματιδίων

Συνθήκες χαμηλής και εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας

Κάθε σύστημα HVAC αποτελείται από έναν αριθμό υποσυστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαδικασίας παραγωγής. Αυτά είναι:

Συστήματα διαχείρισης αέρα

Συστήματα ψύξης

Συστήματα ύγρανσης

Αντλιοστάσια

Κυκλώματα Διανομής Αέρα

Σωληνώσεις ψύξης/θέρμανσης

Ισχύς & Έλεγχος

Παρακολούθηση Λειτουργίας

Συστήματα διαχείρισης αέρα

Συστήματα ψύξης

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα αφύγρανσης

Συστήματα ύγρανσης

Αντλιοστάσια

Κυκλώματα Διανομής Αέρα

Σωληνώσεις ψύξης/θέρμανσης

Ισχύς & Έλεγχος

Παρακολούθηση Λειτουργίας

Συστήματα διαχείρισης αέρα

Συστήματα ψύξης

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα αφύγρανσης

Συστήματα ύγρανσης

Αντλιοστάσια

Κυκλώματα Διανομής Αέρα

Σωληνώσεις ψύξης/θέρμανσης

Ισχύς & Έλεγχος

Παρακολούθηση Λειτουργίας

Συστήματα διαχείρισης αέρα

Όλα τα συστήματα διαχείρισης αέρα έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα μηχανικών μας με 3 κύριους στόχους:

Την προσομοίωση των ψυχρομετρικών διαδικασιών που αναπτύχθηκαν για κάθε εφαρμογή (εξειδίκευση BCT)

Την μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.Την ανάκτηση ενέργειας από ρεύματα αέρα εξαγωγής με air to air εναλλάκτη θερμότητας ή μέσω κίνησης γύρω από coil exchangers

Την κατασκευή με τα κατάλληλα υλικά για κάθε εφαρμογή αφήνοντας χώρο για καθαρισμό, υγιεινή και συντήρηση

Την βελτιστοποίηση CAPEX και OPEX σε σχέση με τις απαιτήσεις της διαδικασίας καθώς είναι ο κεντρικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί.

Το BCT ενσωματώνει τις δυνατότητες αυτοκαθαρισμού CIP, αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία και απολύμανσης σε AHU υγιεινής για ευαίσθητα τρόφιμα και εφαρμογές βιομόλυνσης.

Happy to share
our expertise!

Συστήματα Ψύξης

Η BCT Group έχει εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ψύξης, ψυκτικής ικανότητας από 1.000 kW έως 10.000 kW.

Μεγάλες εγκαταστάσεις με πολλαπλές ανάγκες ψύξης και με διαφορετικές ανάγκες ψυκτικού φορτίου απαιτούν προσέγγιση υψηλής τεχνογνωσίας και αποτελούν πρόκληση ακόμη και για έμπειρους μηχανικούς στον τομέα. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα (περισσότερο από το 80% της καταναλισκόμενης ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί σε λειτουργία τμηματικών φορτίων) καθώς επίσης δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να επιτευχθούν όλες οι απαιτήσεις καθώς το σύστημα προσαρμόζεται στην τρέχουσα ζήτηση.

Η επιτυχής λειτουργία δεν συνεπάγεται μόνο τη σωστή επιλογή ψυκτικού εξοπλισμού Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά και να εφαρμοστεί η καταλληλότερη λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα φορτία που πρέπει να εξυπηρετούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, επομένως η δεσμευμένη χωρητικότητα θα αξιολογείται αναλόγως.

Η ρύθμιση του συστήματος ροής του ψυκτικού μέσου (νερό ή γλυκόλη) και η προσαρμογή της ποσότητας που κυκλοφορεί ανάλογα με τη ζήτηση είναι ένα βασικό στοιχείο που καθορίζει την ικανότητα αποτελεσματικής υποδοχής των τρεχόντων φορτίων και κατανάλωσης της λιγότερης δυνατής ενέργειας.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κεντρικά συστήματα ψύξης με ψυκτικά με χαμηλό GWP (R1234ze, NH4, CO2):

Παραλληλισμένα ψυκτικά συγκροτήματα αέρα ή/και υδρόψυκτα επιλεγμένα κατάλληλα για να εξυπηρετούν από το μέγιστο μέχρι και το ελάχιστο φορτίο

Αυτόματη ρύθμιση του κυκλοφορούμενου ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τα τρέχοντα φορτία

Ανάκτηση ενέργειας από τους αερόψυκτους συμπυκνωτές για παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης

Συστήματα Θέρμανσης

Οι σταθμοί θέρμανσης ατμού ή ζεστού νερού που αποτελούνται από έναν ή πολλούς παραλληλισμένους λέβητες και χρησιμοποιούν ενέργεια από φυσικό αέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο είναι μια ισχυρή ειδικότητα στο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών της BCT Group.

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για να προσαρμόζονται σε μέγιστα και μερικά φορτία με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και την καλύτερη προσαρμογή στις διακυμάνσεις του φορτίου.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει συστήματα κεντρικής θέρμανσης με:

μονούς ή πολλαπλούς λέβητες παραλληλισμού (ηλεκτρολέβητες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο)

Κυκλώματα πρωτεύοντος/δευτεροβάθμιου μέσου θέρμανσης

αυτόματη ρύθμιση του κυκλοφορούμενου ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τα τρέχοντα φορτία

economizer σε γεννήτριες ατμού

ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας όταν είναι δυνατόν

Αφύγρανση

Εκτός από τις διαδικασίες που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλή υγρασία, η αφύγρανση είναι σημαντική σε πολλές εφαρμογές HVAC, ειδικά σε καθαρούς χώρους, καθώς η υγρασία ευνοεί τη μικροβιακή ανάπτυξη.

Η υγρασία δημιουργείται σε ένα χώρο όταν:

Πραγματοποιούνται διεργασίες ατμού (διαδικασίες θέρμανσης υγρών/βρασμού/ατμού)

Οι διαδικασίες καθαρισμού γίνονται συχνά (εργοστάσια τυριών)

Η συγκέντρωση ανθρώπων είναι υψηλή (συχνά σε βιομηχανικούς χώρους)

Η υγρασία εισάγεται επίσης σε έναν χώρο με την εισαγωγή φρέσκου αέρα, κάτι που συνηθίζεται σε εφαρμογές καθαρών χώρων, καθώς χρησιμοποιείται φρέσκος αέρας για την επίτευξη του ιδανικού επιπέδου πίεσης, και σε συστήματα 100% φρέσκου αέρα / 100% εξαγωγής αέρα.

Υπάρχουν πολλές πρακτικές για τον έλεγχο της υγρασίας. Όλες απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας και ορισμένοι απαιτούν σημαντική αφοσίωση στο CAPEX, ειδικά όταν πρέπει να ενσωματωθεί η τεχνολογία αφύγρανσης με ξηραντικό.

Ωστόσο, εάν αναπτυχθεί από την αρχή καλή ψυχρομετρική προσέγγιση, το κόστος αφύγρανσης μπορεί να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Αυτό μπορεί να συμβεί με την επεξεργασία της αφύγρανσης φρέσκου αέρα ξεχωριστά από τον υπόλοιπο αέρα του συστήματος, παρέχοντας προψύξη σε διαδικασίες αφύγρανσης αποξηραντικού μέσου, ενσωματώνοντας τεχνικές face και by pass. 

Ο σωστός έλεγχος της λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός στα συστήματα αφύγρανσης. Στην BCT Group όλα τα συστήματα ελέγχου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται in- house από τους ειδικούς μας σε θέματα αυτοματισμού.

Οι system integrators που χρησιμοποιούν ψύξη και επαναθέρμανση για να πραγματοποιήσουν αφύγρανση συχνά αποτυγχάνουν καθώς αντιδρούν στις διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας χωρίς να αξιολογούν το επίπεδο περιεκτικότητας σε νερό στον αέρα. Αυτό οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, καθώς ο αέρας του συστήματος υπόκειται σε ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας κάτω από το κατάλληλο επίπεδο και στη συνέχεια σε αναθέρμανση.

 

Στην BCT Group έχουμε αναπτύξει ειδικούς αλγόριθμους για την εκτέλεση αφύγρανσης μόνο όταν το απαιτεί η περιεκτικότητα σε νερό και πάντα με αναλογικό τρόπο. Εφαρμόζουμε αυτούς τους αλγόριθμους ακόμη και στην απλούστερη εφαρμογή για να παρέχουμε τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η παράκαμψη του αέρα επιστροφής είναι πάντα η πρώτη μας επιλογή για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων αναθέρμανσης.

Ύγρανση

Όπως η υπερβολική υγρασία είναι επιζήμια για πολλές διαδικασίες παραγωγής, το ίδιο ισχύει και για τη χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία για κάποιες άλλες διαδικασίες παραγωγής.

Υπάρχουν διαδικασίες παραγωγής όπου η υγρασία πρέπει να διατηρείται σε σταθερά ελεγχόμενα επίπεδα, όπως η βιομηχανία χαρτιού και προϊόντων χαρτιού, οι μονάδες εκτύπωσης, η βιομηχανία καπνού και η βιομηχανία ξύλου.

Η ύγρανση είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα καθώς ενσωματώνει νερό ή ατμό.

Το νερό έχει μια σειρά από ειδικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η σωστή διαχείριση του νερού, τα άλατα που φράζουν τον εξοπλισμό εξάτμισης και η αποχέτευση. Από την άλλη πλευρά, ο ατμός απαιτεί επίσης επεξεργασία νερού και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Και οι δύο λύσεις απαιτούν συστηματική και αποτελεσματική συντήρηση και ειδική φροντίδα από τους χειριστές και τους συντηρητές.

Στην BCT Group αξιολογούμε προσεκτικά κάθε περίπτωση για να προτείνουμε την καταλληλότερη λύση λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία, τις δυνατότητες και τα SOP της μονάδας όσον αφορά τον εξοπλισμό επεξεργασίας νερού και ατμού.

Αντλιοστάσια

Τα αντλιοστάσια στα συστήματα HVAC-R σχετίζονται με την κυκλοφορία του μέσου ψύξης ή θέρμανσης στο εργοστάσιο παραγωγής για τον εξοπλισμό τροφοδοσίας (HVAC, Ψύξη ή Διεργασία).

Ο εξοπλισμός άντλησης, ειδικά σε εγκαταστάσεις παραγωγής μεγάλης κλίμακας, απαιτεί επίσης προσεκτικό σχεδιασμό καθώς καταναλώνει πολλή ενέργειας, καθορίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις και την επιτυχία του συστήματος.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αδυναμία ρύθμισης του όγκου άντλησης αναλογικά με τα φορτία ψύξης/θέρμανσης και κατά συνέπεια επιστροφή του νερού από τον αδρανή ψυκτικό εξοπλισμό για ανάμιξη με κρύο νερό. Σαν συνέπεια το μείγμα αδυνατεί να πραγματοποιήσει λανθάνουσα ψύξη και συμπύκνωση νερού.

Ο σχεδιασμός του αντλιοστασίου σχετίζεται πάντα με τον σχεδιασμό του κυκλώματος σωληνώσεων και τον τρόπο με τον οποίο το μέσο ψύξης/θέρμανσης τροφοδοτεί τις καταναλώσεις. Όταν χρησιμοποιούνται αμφίδρομες αναλογικές βαλβίδες, το αντλιοστάσιο μπορεί να έχει μεταβλητή ροή νερού επιτυγχάνοντας ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα όρια διακύμανσης στο νερό του πρωτεύοντος ψύκτη για να διασφαλιστεί η αποσυμφόρηση των εξατμιστών.

Ο πλεονασμός του αντλιοστασίου είναι σημαντικός. Τα κρίσιμα φορτία πρέπει πάντα να ικανοποιούνται ακόμη και σε περίπτωση μίας αστοχίας της αντλίας.

Κυκλώματα Διανομής Αέρα

Τα κυκλώματα διανομής αέρα μας αποτελούνται από:

Γαλβανισμένους μεταλλικούς αγωγούς

Μεταλλικούς αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα

Υφασμάτινους αγωγοί ειδικούς για διάχυση αέρα

Για την κατασκευή μεταλλικών κυκλωμάτων αγωγών, ακολουθούμε τα πρότυπα SMACNA. Τα κυκλώματα διανομής αέρα έχουν μέγεθος ανάλογα με την τεχνική στατικής ανάκτησης ή ίσο με τη συνολική απώλεια πίεσης σε όλους τους κλάδους κυκλώματος.

Οι διαρροές αέρα πρέπει να εξαλειφθούν ειδικά σε εφαρμογές καθαρού χώρου όπου τα ποσοστά όγκου αέρα είναι εξαιρετικά απαραίτητο να διατηρηθούν.

Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται θέση σε λειτουργία των κυκλωμάτων διανομής αέρα καθώς και δοκιμή πίεσης.

Η μόνωση του αγωγού είναι σημαντική για την ελαχιστοποίηση της απώλειας ενέργειας και την τροποποίηση της θερμοκρασίας όπου αυτή ελέγχεται από την AHU αλλά και για την εξάλειψη της συμπύκνωσης αέρα στην εξωτερική επιφάνεια του αγωγού.

Κυκλώματα Σωληνώσεων Ψύξης / Θέρμανσης

Τα κυκλώματα σωληνώσεων μας αποτελούνται από:

Propylene Random Plastic (PPR) για κυκλώματα καθαρού νερού και άλμης

Ανοξείδωτο χάλυβα για κυκλώματα νερού, άλμης και ψυκτικού μέσου

Χάλκινους κρυογονικούς σωλήνες για CO2 κυκλωμάτων αλογονάνθρακα

Η χρήση μαύρων σωληνώσεων από ανθρακούχο χάλυβα επιλέγεται μετά από αξιολόγηση,καθώς σκουριάζουν με την πάροδο του χρόνου και φράζουν τις βαλβίδες και τους εναλλάκτες θερμότητας.

Η μόνωση των κυκλωμάτων σωληνώσεων είναι σημαντική με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας και των αποστραγγίσεων συμπύκνωσης. Η επένδυση σωληνώσεων ειδικά σε εξωτερικούς χώρους γίνεται για την προστασία του μονωτικού υλικού από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι βαλβίδες και οι ειδικές συσκευές κυκλώματος, οι εξαεριστές, τα δοχεία κ.λπ. αποτελούν μέρος του κυκλώματος σωληνώσεων και πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και να ενσωματωθούν στο σύστημα. Σε αυτές θα προσθέσουμε αξονικούς αρμούς διαστολής σωλήνων για την απορρόφηση της διαστολής και συστολής σωλήνων καθώς και σεισμικούς αρμούς διαστολής σε θέσεις όπου ο σωλήνας διέρχεται από αρμούς κτιρίου.

Τα στηρίγματα σωληνώσεων, η στερέωση και η διείσδυση σωλήνων στους τοίχους και την οροφή είναι πολύ σημαντικά για τη διασφάλιση της σωστής στατικής αντοχής, της βιωσιμότητας και της στεγανότητας του κελύφους του κτιρίου.

Όλα τα κυκλώματα σωληνώσεων πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή πίεσης, εξαέρωση και καθαρισμό πριν από τη λειτουργία.

Συστήματα Ισχύος και Ελέγχου

Τα συστήματα ισχύος και ελέγχου είναι η καρδιά ενός συστήματος καθώς συντονίζουν όλη τη λειτουργία του.

Το σύστημα αυτοματισμού είναι ο «εγκέφαλος» της εφαρμογής και καθορίζει τη σωστή λειτουργία και την επίτευξη των επιθυμητών απαιτήσεων.

Στον Όμιλο BCT έχουμε μια εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων μηχανικών αυτοματισμού που σχεδιάζουν το σύστημα αυτοματισμού της εφαρμογής παρέχοντας την πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση όλων των μερών του εξοπλισμού. Αναπτύσσουμε τα δικά μας συστήματα αυτοματισμού που προσομοιώνουν τις διεργασίες του κύκλου Ψυχρομετρίας & Ψύξης στη Γλώσσα Ελέγχου HVAC-R.

Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα προσαρμόζεται 365d/24h στις εξωτερικές συνθήκες (περιβάλλον, διακύμανση εσωτερικού φορτίου) ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις

ACMS

Το ACMS σημαίνει Automated Controlling Management Systems και είναι η ΚΑΡΔΙΑ & ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ των συστημάτων μας.

Οι χρήστες επιβλέπουν όλη τη λειτουργία από μια οθόνη

Η πρόσβαση στα συστήματα ACMS παρέχεται από παντού μέσω web

Οι πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις καταναλώσεις είναι αρχειοθετημένες σε πραγματικό χρόνο Cloud, ο χρήστης γνωρίζει το κόστος λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

Το ACMS είναι ο καλύτερος συνεργάτης της προληπτικής συντήρησης καθώς τα δεδομένα που σχετίζονται με το σέρβις παρακολουθούνται συνεχώς και οι ειδοποιήσεις για ενέργειες παρέχονται έγκαιρα

Παρακολούθηση Λειτουργίας

Κωδικοποίηση Διαδικασιών Αέρα και Ψύξης

Όλες οι διεργασίες (ψυχομετρία, κύκλοι ψύξης κ.λπ.) προσομοιώνονται στον πηγαίο κώδικα. Όλες οι συνθήκες μετρώνται με αισθητήρες και η δράση ενεργοποιείται από servomotors, actuators, EC motors, VSD κ.λπ. Τα σενάρια λειτουργίας αναπτύσσονται από τη Β. Μπουγάτσος Α.Ε., με βάση μηχανολογικό σχεδιασμό που επαληθεύεται από την εμπειρία θέσης σε λειτουργία.

Συστήματα Παρακολούθησης

Κάθε σύστημα απεικονίζεται σε ενεργά γραφικά παρέχοντας πλήρη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω εγκατεστημένης οθόνης και ιστού. Τα Programming Scenarios μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν μέσω Web χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στον χώρο.

IoT & Machine Learning

Συλλέγονται συνεχώς δεδομένα και ενεργοποιούνται διαφορετικά σενάρια που ξεκινούν από διαφορετικές συνθήκες. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης ενσωματώθηκαν πρόσφατα για να αναβαθμίσουν τη λήψη αποφάσεων του συστήματος στην πιο αποτελεσματική λειτουργία, επιτυγχάνοντας συνθήκες και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας

Τα έργα μας